Câu hỏi:
Càng chơi càng ra nuớc?
Đáp án:
Chơi cờ
2
0
Chia sẻ với bạn bè