Câu hỏi:
Which month has 28 days?
Đáp án:
All of them!
0
0
Chia sẻ với bạn bè