Câu hỏi:
What kind of room has no windows or doors?
Đáp án:
A closed room.
0
0
Chia sẻ với bạn bè