Câu hỏi:
What color is the wind?
Đáp án:
Blew.
0
0
Chia sẻ với bạn bè