Câu hỏi:
What bow has no string?
Đáp án:
Rainbow.
0
0
Chia sẻ với bạn bè