Câu hỏi:
Why are teddy bears never hungry?
Đáp án:
Because they are stuffed.
0
0
Chia sẻ với bạn bè