Câu hỏi:
What time does a tennis player get up?
Đáp án:
Ten-ish.
0
0
Chia sẻ với bạn bè