Câu hỏi:
How do cows count?
Đáp án:
They use a 'cow'nter.
0
0
Chia sẻ với bạn bè