Câu hỏi:
Where do crayons go on vacation?
Đáp án:
Color-ado.
0
0
Chia sẻ với bạn bè