Câu hỏi:
How do you make a poisonous snake cry?
Đáp án:
Take aways it rattle.
0
0
Chia sẻ với bạn bè