Câu hỏi:
What type of music are balloons scared of?
Đáp án:
Pop Music!
0
0
Chia sẻ với bạn bè