Câu hỏi:
Where do cows go to dance?
Đáp án:
The Meatball.
0
0
Chia sẻ với bạn bè