Câu hỏi:
What did the skeleton order at the resturant?
Đáp án:
Spare ribs!
0
0
Chia sẻ với bạn bè