Câu hỏi:
David's father has three sons : Snap, Crackle and _____ ?
Đáp án:
David.
0
0
Chia sẻ với bạn bè