Câu hỏi:
How many months have 28 days?
Đáp án:
All of them
0
0
Chia sẻ với bạn bè