Câu hỏi:
Where do dead outlaws go on a saturday night?
Đáp án:
To ghost towns.
0
0
Chia sẻ với bạn bè