Câu hỏi:
What do you call a bear with no ear?
Đáp án:
A b!
0
0
Chia sẻ với bạn bè