Câu hỏi:
What kind of Doctors are like spiders?
Đáp án:
Spin Doctors.
0
0
Chia sẻ với bạn bè