Câu hỏi:
When is a dog's tail not a tail?
Đáp án:
When it's a wag'n
0
0
Chia sẻ với bạn bè