Câu hỏi:
Which has more tails? A. 1 Dog B. 2 Dogs C. 3 Dogs D. No Dog
Đáp án:
D. No Dog NO dog has more tails!
0
0
Chia sẻ với bạn bè