Câu hỏi:
What did Donald trump name his instrument?
Đáp án:
Donald Trumpette.
0
0
Chia sẻ với bạn bè