Câu hỏi:
What do you call a bear without an ear?
Đáp án:
"B".
0
0
Chia sẻ với bạn bè