Câu hỏi:
What do cows give after an earthquake?
Đáp án:
Milk shakes.
0
0
Chia sẻ với bạn bè