Câu hỏi:
What do elves learn in school?
Đáp án:
The elf-abet.
0
0
Chia sẻ với bạn bè