Câu hỏi:
Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?
Đáp án:
24 con (điếc là bị hư tai, hư tai là hai tư)
0
0
Chia sẻ với bạn bè