Câu hỏi:
Có một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 2 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhỏ có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Hỏi trên cây đó có mấy quả táo?
Đáp án:
Không có quả táo nào (đây là cây lê)
0
0
Chia sẻ với bạn bè