Câu hỏi:
Có ba quả táo trên bàn và bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo?
Đáp án:
Hai quả (bạn vừa mới lấy)
0
0
Chia sẻ với bạn bè