Câu hỏi:
Who always enjoys poor health?
Đáp án:
A doctor.
0
0
Chia sẻ với bạn bè