Câu hỏi:
What is an executioners favorite hobby?
Đáp án:
Hang gliding.
0
0
Chia sẻ với bạn bè