Câu hỏi:
What do you call a fake noodle?
Đáp án:
An impasta!
0
0
Chia sẻ với bạn bè