Câu hỏi:
Why is the sheep's favorite type of chocolate?
Đáp án:
A Hersheys baaa.
0
0
Chia sẻ với bạn bè