Câu hỏi:
What is a vampire's favorite fruit?
Đáp án:
A neck-tarine!
0
0
Chia sẻ với bạn bè