Câu hỏi:
What is the monkey's favorite month?
Đáp án:
Ape-bril.
0
0
Chia sẻ với bạn bè