Câu hỏi:
What time does a shark get up?
Đáp án:
Ate o'clock
0
0
Chia sẻ với bạn bè