Câu hỏi:
What do you call a boomerang that doesn't work?
Đáp án:
A stick.
0
0
Chia sẻ với bạn bè