Câu hỏi:
How many sides does a snowflake have?
Đáp án:
6.
0
0
Chia sẻ với bạn bè