Câu hỏi:
What house can fly?
Đáp án:
Housefly.
0
0
Chia sẻ với bạn bè