Câu hỏi:
Why do birds fly south?
Đáp án:
Because it's too far to walk.
0
0
Chia sẻ với bạn bè