Câu hỏi:
Do you know anything that has four eyes?
Đáp án:
Yes, Mississippi.
0
0
Chia sẻ với bạn bè