Câu hỏi:
What is a frog’s favorite electronic device?
Đáp án:
An iPad.
0
0
Chia sẻ với bạn bè