Câu hỏi:
Where do cows go for fun?
Đáp án:
The moovies!
0
0
Chia sẻ với bạn bè