Câu hỏi:
You throw away the outside and cook the inside. Then you eat the outside and throw away the inside. What did you eat?
Đáp án:
An ear of corn.
0
0
Chia sẻ với bạn bè