Câu hỏi:
What goes up when rain goes down?
Đáp án:
An umbrella ☔
0
0
Chia sẻ với bạn bè