Câu hỏi:
How do you make a violin laugh?
Đáp án:
Tell it a fiddle riddle!
0
0
Chia sẻ với bạn bè