Câu hỏi:
What gets dirtier the more you washes?
Đáp án:
Water.
0
0
Chia sẻ với bạn bè