Câu hỏi:
What do you call a ghost with a broken leg?
Đáp án:
A Hoblin Goblin.
0
0
Chia sẻ với bạn bè