Câu hỏi:
What kind of make up is a ghost's favorite to wear?
Đáp án:
Mas-scare-a.
0
0
Chia sẻ với bạn bè