Câu hỏi:
What do you call a ghost without a host?
Đáp án:
G.
0
0
Chia sẻ với bạn bè