Câu hỏi:
What is a ghost's favorite dessert?
Đáp án:
Ice Scream.
0
0
Chia sẻ với bạn bè