Câu hỏi:
What do you call an out of work Ghost?
Đáp án:
Lazy Bones.
0
0
Chia sẻ với bạn bè